Nakon hemijske pripreme delova koji se farbaju, neophodno je predvideti sušenje komada pre samog nanošenja praha. Ovaj proces se odvija u sušari na temperaturi od 80 - 100 C°.

Sušare mogu biti projektovane kao:

• Šaržne
• Protočne