Po završenom farbanju neophodno je izvršiti polimerizaciju praha temperaturama od 180 0C do 200 0C u zavisnosti od proizvođača praha. Ovaj proces se odvija u peći koja je po svojoj koncepciji ista kao sušara.

Peći za polimerizaciju praha mogu biti projektovane kao:

• Šaržne
• Protočne

Snaga peći na lako ulje sa izmenjivačem je do 250kW. Debljina izolacije je 180 mm PT Vunizola.

Grejanje radnog prostora u bilo kojoj varijanti omogućeno je prostrujavanjem - mešanjem vazduha preko grejača (izmenjivača). Toplotni izmenjivač je urađen od termopostojnog i kiselootpornog prohrona toplotno izolovan.

Regulacija temperature vođena je automatski. Meri se nezavisno temperatura ambijenta peći, a nezavisno temperatura dimnih gasova tako da se ne dozvoljava rasipanje energije.

Startnu temperaturu peć postiže za 20 do 30 min (200 0C), dok sušara za 4 do 5 minuta.