Da bi se pristupilo samom postupku farbanja delova neophodno je izvršiti pripremu delova koji se farbaju. Priprema površina se može vršiti peskarenjem površina i hemijskim putem različitim sredstavima u zavisnosti od materijala koji se obrađuje. Hemijske pripreme projektujemo i izrađujemo uz saradnju i savete vrhunskih tehnologa eminentnih firmi iz oblasti zaštite metala.

• Hemijska priprema delova može biti tunelskog tipa ili tipa otvorenih kada.
• Tretman delova vrši se prskanjem pod pritiskom od 1,5 do 2 bar.
• Celokupna hemijska priprema je izrađena od kiselootpornog prohroma.
• Rampe su od polipropilenskih ili prohronskih cevi sa zglobnim diznama koje se mogu, nezavisno jedna od druge, usmeravati.
• Pumpe za recirkulaciju rastvora su centrifugalne prohronske sa mehaničkim zaptivkama.

- Tunelskog tipa

Ovakav koncept hemijske pripreme primenjuje se mahom za taktna postrojenja. Grupa delova koja se nalazi u tunelu hemijski se tretira i ceo proces se vrši dok konvejer stoji. Svako sredstvo ima svoj set rampi i preko slivne ravni i sistema klapni sredstvo se vraća u svoju kadu. Mešanje tečnosti je praktično isključeno.

- Tipa otvorenih kada

U zavisnosti od vrste metala koji se hemijski tretira, hemijska priprema se sastoji iz nekoliko zona. Svaka zona je fizički odvojena jedna od druge. Mešanje je smanjeno na najmanju moguću meru jer između zona postoje vrata. Ovakav koncept se primenjuje kod protočnih postrojenja.

Za pojedine rastvore je neophodno grejanje i ono se omogućuje pločastim izmenjivačima od prohrona koji su povezani sa nezavisnim kotlom za grejanje. Ovakav sistem je smešten pored kade. Temperatura rastvora zadaje se i vodi digitalnim regulatorima temperature ili preko PLC-a automatski.